Plenární zasedání evropské technické komise CEN/TC 325 v Praze

Na sklonku roku 2017 proběhlo v Praze na ÚNMZ plenární zasedání CEN/TC 325, ale také schůzka pracovní skupiny WG3 a mezinárodní workshop. Asociace Grémium Alarm zastává funkci evropského sekretariátu této technické komise a zasedání spolu s ÚNMZ organizovala.

Plenární schůze probíhala podle přísných pravidel CEN, rovnou na místě byly formulovány závěry, které se především týkaly zajištění personálního obsazení TC. Kde a kdy se uskuteční další plenární zasedání bude stanoveno v horizontu následujících 2 měsíců.

Na schůzce WG 3 nejvíce zaujala prezentace JUDr. Koníčka z MV o vzniku, obsahu a implementaci normy ČSN 73 4400 Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení.  Velký zájem o český přístup k řešení této problematiky projevila zástupkyně MV Katalánska a kolegové z UK a z Dánska.

Mezinárodního workshopu se zúčastnilo přes 30 delegátů z 11 evropských zemí a moderoval jej pan Stefan Krebs z ÚNMZ.

Norský expert ve své prezentaci vyjádřil názor, že normy se nesmějí stát svěrací kazajkou a že v ideálním světě by je měli tvořit zainteresované skupiny pro rovněž zainteresované uživatele. Dále poznamenal, že ne vždy jsou statistiky kriminality vhodné pro ohodnocení hrozeb a rizik. Bezpečnostní opatření se mnohdy plánují až pozdě nebo bez všech potřebných zainteresovaných stran.

Holandský delegát prof. Paul von Sommeren vyjádřil své přesvědčení, že urbanizaci vždy doprovází nárůst kriminality – to je i závěr jejich univerzitního výzkumu, který rovněž potvrdil, že 50% celkové kriminality jsou činy dané příležitostí a že strach z kriminality může otrávit celou komunitu.Celý workshop provázely živé diskuse všech účastníků k hlavním prezentacím.