Poslání

Účelem činnosti Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z. s. je vytváření podmínek směřujících k soustavnému zlepšování ochrany osob, majetku a zdraví a zvyšování informovanosti společnosti o této problematice. Dosahováním vysoké technické kvality systémů technického zabezpečení ochrany osob, majetku a informací a propagací a podporou jejich využívání trvale zvyšovat konkurenceschopnost českých výrobků a dodavatelů zabezpečovacích systémů na trhu v České republice i Evropské unii.

AGA působí v oblasti ochrany osob, majetku a informací:

1)    podporuje a poskytuje ochranu společných zájmů svých členů,
2)    koordinuje činnosti v oblastech, které jsou předmětem její činnosti,
3)    propaguje a podporuje myšlenky směřující k využívání systémů technického zabezpečení ochrany osob, majetku a informací včetně vytváření podmínek k tomu nezbytných,
4)    zastupuje členy v jednáních se státními orgány, orgány státní správy, Policií ČR, bankovními ústavy, pojišťovnami, odbornými institucemi a také v médiích,
5)    zastupuje obor bezpečnostních služeb v mezinárodních organizacích,
6)    navazuje a udržuje spolupráci s obdobnými odbornými subjekty v ČR i zahraničí,
7)    spolupůsobí při tvorbě norem, předpisů a doporučení souvisejících s ochranou osob, majetku a informací,
8)    navazuje a rozvíjí spolupráci s jinými subjekty a orgány působícími v oblasti ochrany osob, majetku a informací, zejména pak v oblasti prevence kriminality, předcházení a minimalizaci škod a informovanosti o této oblasti,
9)    sleduje vývojové a odborné informace a novinky v oboru a zprostředkovává je svým členům,
10) přispívá k odbornému růstu svých členů a napomáhá rozvoji jejich vzájemných vztahů,
11) zajišťuje propagaci kvality v oboru,
12) organizuje a pořádá odborná školení, semináře a konference, zajišťuje nakladatelskou, vydavatelskou a propagační činnost,
13) školící a vzdělávací činnost včetně akcí, jejichž předmětem jsou odborné prezentace, výstavy týkající se oboru, rekvalifikační kursy,
14) napomáhá řešení odborných sporů mezi členy.

VIZE A STRATEGICKÉ CÍLE 2016-2022

Informace pro členy

Informace pro členy

Kontakty

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z. s.

Florentinum (recepce A)
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

TEL: (+420) 266 721 540
GSM: (+420) 602 403 939
E-mail: info@gremiumalarm.cz
IČ: 638 39 911

PARTNER VÝSTAVBY

NOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK AGA

Hlavní partner činnosti

v EURALARM

ODBORNOU ČINNOST AGA PODPORUJÍ