Orgány AGA

Valná hromada AGA

Valná hromada je nejvyšším orgánem AGA. Právo účastnit se Valné hromady mají všichni členové AGA, pouze řádní členové mají hlasovací právo. Do vůlečné působnosti Valné hromady patří:

Valná hromada si může může vymínit i rozhodování o dalších záležitostech týkajících se činnosti AGA.  V případě sporu o kompetence mezi valnou hromadou a prezídiem platí, že v dané záležitosti rozhoduje Valná hromada.

Prezídium AGA

Prezídium je výkonným orgánem AGA. Prezídium je voleno Valnou hromadou v tajných volbách na dobu dvou let. Počet členů prezídia stanoví Valná hromada, musí být lichý a nejméně sedmičlenný. Prezidium plní přijatá usnesení Valné hromady, řídí činnost AGA v době mezi jednáními Valné hromady a vykonává zejména tyto činnosti:

Prezídium se schází zpravidla jedenkrát za měsíc, jinak kdykoliv na základě svolání prezidentem či v jeho nepřítomnosti jím pověřeného člena prezídia. Ze zasedání prezidia je pořizován písemný zápis. Člen prezídia má při hlasování jeden hlas. Prezídium je způsobilé se usnášet, je-li na jeho jednání přítomna nejméně nadpoloviční většina jeho členů. Usnáší se nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta nebo není–li  přítomen jím pověřeného člena prezídia. Prezídium nemůže rozhodovat ve věcech, v nichž je rozhodovací pravomoc svěřena výlučně valné hromadě, ani ve věcech v nichž je působnost dána kontrolní komisi.

Jednání prezídia upravuje Jednací řád prezidia.

Prezident a viceprezidenti AGA

Prezídium volí ze svého středu prezidenta a viceprezidenty odpovědné za prezídiem stanovené oblasti.

Prezident AGA:

V době nepřítomnosti zastupuje prezidenta v plném rozsahu jím zmocněný viceprezident, případně jiný člen prezídia, zmocněný k zastupování. Prezidentovi a viceprezidentům náleží za výkon funkce odměna, jejíž maximální výši schvaluje Valná hromada. Způsob odměňování se řídí prezídiem schválenou vnitřní směrnicí.

Kontrolní komise AGA

Kontrolní komise je samostatným kontrolním orgánem AGA, má pět členů volených Valnou hromadou na dobu dvou let. Ze svého středu volí předsedu a místopředsedu. Opětovné zvolení za člena kontrolní komise je možné. Kontrolní komise pracuje na základě plánu kontrolní činnosti a za výkon činnosti je zodpovědná Valné hromadě. Provádí kontrolu plnění usnesení Valné hromady, dodržování stanov, hospodaření AGA a kontrolu účetní závěrky, plní další kontrolní úkoly stanovené valnou hromadou, výsledky kontrol předkládá prezídiu a valné hromadě. Schází se nejméně jedenkrát za dva měsíce na základě svolání předsedou kontrolní komise a je schopná se usnášet, je-li přítomna nejméně polovina jejích členů. Usnáší se nadpoloviční většinou přítomných členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, v případě jeho nepřítomnosti hlas jím pověřeného člena kontrolní komise. Kontrolní komise ze svých jednání pořizuje zápis, který předkládá pro informaci prezidiu.

E-poradna

Kalendář akcí

Červen 2012
28 29 30

Pragoalarm - doprovodný seminář

Ochrana veřejných budov a prostranství

31 1 2 3
4 5

PRAGOALARM / PRAGOSEC

Mezinárodní veletrh zabezpečení staveb a stavenišť, systémů inteligentních budov a požární ochrany

  • WWW: www.pragoalarm.cz
  • Místo konání: Výstaviště Praha - Holešovice
  • Lokalita: cz
6

PRAGOALARM / PRAGOSEC

Mezinárodní veletrh zabezpečení staveb a stavenišť, systémů inteligentních budov a požární ochrany

  • WWW: www.pragoalarm.cz
  • Místo konání: Výstaviště Praha - Holešovice
  • Lokalita: cz

KONFERENCE AGA: Moderní bezpečnostní řešení vám ušetří

Doprovodný program v rámci veletrhu Pragoalarm / Pragosec 2012

7

PRAGOALARM / PRAGOSEC

Mezinárodní veletrh zabezpečení staveb a stavenišť, systémů inteligentních budov a požární ochrany

  • WWW: www.pragoalarm.cz
  • Místo konání: Výstaviště Praha - Holešovice
  • Lokalita: cz
8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Přehled akcí

RZV_logo-partneri
logo-bl
strazny-detektiv
banner_200x80

VELETRH PRAGOALARM 2013

Hlavní partner AGA

X. Valná hromada AGA

Hlavní partner

Partneři

Kontakt

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, o. s.

Freyova 27/82, 190 00 Praha 9
Telefon: (+420) 266 721 831
GSM: (+420) 602 403 939
E-mail: info@gremiumalarm.cz
IČ: 638 39 911

Informace pro členy

Informace pro členy