NĚKOLIK TYPŮ ČLENSTVÍ V AGA

Druhy členství v naší asociaci

Řádné členství individuální

Členem se stává jedna fyzická nebo právnická osoba jejíž předmětem podnikání, na základě živnostenského listu nebo koncesní listiny, je obor technických bezpečnostních služeb směřujících k ochraně životů, majetku a informací.

Řádné členství kolektivní

Členem se stávají profesní komory, dobrovolná zájmová sdružení apod. V případě kolektivního členství v AGA nevzniká členství jednotlivým členům nebo zaměstnancům kolektivního člena.

Přidružené členství

Je členství mimořádné a členem AGA se stává konkrétní právnická nebo fyzická osoba, která nenaplní všechny podmínky řádného členství. Na tohoto člena se nevztahují práva a povinnosti řádného člena a podmínky přidruženého člena upravuje Statut přidruženého člena.

Čestné členství

Je takové členství, o jehož udělení rozhoduje v případech hodných zvláštního zřetele na základě návrhu prezidia AGA Valná hromada. Čestným členem se mohou stát osoby vysokých odborných kvalit, osoby s mimořádnými zásluhami o rozvoj oboru nebo sdružení AGA. Toto členství je osvobozeno od povinnosti platit zápisné a členské poplatky. Čestní členové mají stejná práva a povinnosti jako řádní členové, s výjimkou práva volit a být volen do orgánů AGA.