BUĎTE TAKY AGA

Staňte se členy naší asociace

Jedním z hlavních úkolů Asociace Grémium Alarm je prosazování kvalitní techniky a služeb. S tímto cílem, ale i jako reakci na stížnosti od zákazníků na kvalitu práce při poskytování technických bezpečnostních služeb, jsme zavedli systém pro posuzování kvality podnikání v našem oboru. V souladu s Metodikou Hospodářské komory ČR jsme vytvořili „Pravidla pro osvědčování kvality členských firem AGA“, která přehledně a jasně stanovují postup a požadavky pro získávání osvědčení kvality a také všechny dokumenty, kterými je třeba se prokázat.

1

Předložení povinné dokumentace

2

Schvalovací proces Prezidia

3

Členství AGA

Pokud splňujete následující podmínky, tak Vám již nic nebrání v tom, abyste se stali hrdými členy naší asociace.

O přijetí za člena AGA rozhoduje prezidium na základě splněných podmínek pro vznik členství. Členství vzniká dnem rozhodnutí prezidia o přijetí fyzické nebo právnické osoby za člena AGA.

PEVNĚ STANOVENÁ PŘIJÍMACÍ PRAVIDLA

Podmínky vzniku členství

 • podání přihlášky za člena AGA na předepsaném formuláři,

 • u právnických osob přiložení výpisu z obchodního rejstříku, ne staršího třech měsíců, u fyzických osob doložení ověřené kopie živnostenského listu nebo koncesní listiny pro příslušné předměty podnikání uvedené §4, odst.1a) stanov,

 • přiložení výpisu z trestního rejstříku, kterým bude doloženo, že fyzická osoba nebyla odsouzena pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o právnickou osobu, musí tyto náležitosti splňovat statutární orgán, podává i živnostenskému úřadu

 • vyjádření o přijetí o dodržování stanov a kodexu etiky AGA, podepsané u právnických osob statutárním orgánem.

ZÁKLADNÍ PRÁVA ČLENA NAŠÍ ORGANIZACE

Práva člena AGA

 • účastnit se jednání valné hromady,

 • volit a být volen do orgánů AGA,

 • uvádět členství ve firemní literatuře a na firemních písemnostech a propagačních materiálech používat logo AGA,

 • užívat označení „Člen Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s.“, včetně běžně užívaných a uznávaných zkratek občanského sdružení,

 • předkládat návrhy na vytváření zájmových nebo odborných sekcí, komisí a klubů jako pracovních skupin AGA a aktivně se zapojit do rozvíjení jejich činnosti,

 • podávat návrhy týkající se činnosti AGA, úpravy stanov a kodexu etiky, vyjadřovat se ke zprávám, usnesením, zápisům a jiným materiálům AGA,

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ČLENA NAŠÍ ORGANIZACE

Povinnosti člena AGA

 • platit ve stanovené výši a termínu členské příspěvky,

 • dodržovat stanovy a kodex etiky AGA,

 • zdržet se jakéhokoliv jednání, jímž by byla poškozována pověst a dobré jméno AGA, nebo uvádět ve známost důvěrné informace, o nichž se člen dozvěděl v souvislosti s členstvím a činností AGA,

 • spolupracovat při realizaci přijatého usnesení valné hromady,

 • řídit se a plnit závazná rozhodnutí orgánů AGA,

 • prosazovat a vysvětlovat programové cíle a stanoviska AGA na veřejnosti,

 • zdržovat zásadu mlčenlivosti o důvěrných záležitostech o nichž se dozvěděl v souvislosti s činností AGA,

 • oznámit AGA všechny skutečností, které jsou rozhodné pro členství v AGA a veškeré změny údajů, které sdružení pro účely vedení členské evidence vyžaduje a které jsou stanoveny v přihlášce za člena, a to bez zbytečného odkladu po vzniku příslušné změny.