Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm Navigace

Přihláška


Vznik členství v AGA

O přijetí za člena AGA rozhoduje prezidium na základě splněných podmínek pro vznik členství. Členství vzniká dnem rozhodnutí prezidia o přijetí fyzické nebo právnické osoby za člena AGA.

Podmínky vzniku členství v AGA jsou:

 • podání přihlášky za člena AGA na předepsaném formuláři,
 • u právnických osob přiložení výpisu z obchodního rejstříku, ne staršího třech měsíců, u fyzických osob doložení ověřené kopie živnostenského listu nebo koncesní listiny pro příslušné předměty podnikání uvedené §4, odst.1a) stanov,
 • přiložení výpisu z trestního rejstříku, kterým bude doloženo, že fyzická osoba nebyla odsouzena pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o právnickou osobu, musí tyto náležitosti splňovat statutární orgán, podává i živnostenskému úřadu
 • vyjádření o přijetí o dodržování stanov a kodexu etiky AGA, podepsané u právnických osob statutárním orgánem.

Základní práva člena AGA jsou:

 • účastnit se jednání valné hromady,
 • volit a být volen do orgánů AGA,
 • uvádět členství ve firemní literatuře a na firemních písemnostech a propagačních materiálech používat logo AGA,
 • užívat označení „Člen Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s.“, včetně běžně užívaných a uznávaných zkratek občanského sdružení,
 • předkládat návrhy na vytváření zájmových nebo odborných sekcí, komisí a klubů jako pracovních skupin AGA a aktivně se zapojit do rozvíjení jejich činnosti,
 • podávat návrhy týkající se činnosti AGA, úpravy stanov a kodexu etiky,
  vyjadřovat se ke zprávám, usnesením, zápisům a jiným materiálům AGA,
 • vyžadovat od AGA poskytnutí či zprostředkování služeb vyplývajících z poslání a činnosti především o poskytnutí pomoci ve věcech odborně-technických, ekonomických, právních apod.,
 • využívat neveřejnou část internetových stránek AGA,
 • účastnit se jednání prezidia.

Základní povinnosti člena AGA jsou:

 • platit ve stanovené výši a termínu členské příspěvky,
 • dodržovat stanovy a kodex etiky AGA,
 • zdržet se jakéhokoliv jednání, jímž by byla poškozována pověst a dobré jméno AGA, nebo uvádět ve známost důvěrné informace, o nichž se člen dozvěděl v souvislosti s členstvím a činností AGA,
 • spolupracovat při realizaci přijatého usnesení valné hromady,
 • řídit se a plnit závazná rozhodnutí orgánů AGA,
 • prosazovat a vysvětlovat programové cíle a stanoviska AGA na veřejnosti,
 • zdržovat zásadu mlčenlivosti o důvěrných záležitostech o nichž se dozvěděl v souvislosti s činností AGA,
 • poskytovat AGA vyžádané a potřebné informace či podklady, o rozsahu povinnosti rozhoduje v případě pochybnosti prezídium AGA,
 • oznámit AGA všechny skutečností, které jsou rozhodné pro členství v AGA a veškeré změny údajů, které sdružení pro účely vedení členské evidence vyžaduje a které jsou stanoveny v přihlášce za člena, a to bez zbytečného odkladu po vzniku příslušné změny.

Dokumenty