Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm Navigace

O asociaci


Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s. je reprezentativním profesním sdružením firem a subjektů vyvíjející podnikatelskou, pracovní nebo jinou činnost v oblasti technických služeb a zařízení, sloužících k ochraně osob a majetku, autorizované společenstvo Hospodářské komory ČR a členem evropské asociace EURALARM.

Poslání

Účelem činnosti Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z. s. je vytváření podmínek směřujících k soustavnému zlepšování ochrany osob, majetku a zdraví a zvyšování informovanosti společnosti o této problematice. Dosahováním vysoké technické kvality systémů technického zabezpečení ochrany osob, majetku, zdraví a informací a propagací a podporou jejich využívání trvale zvyšovat konkurenceschopnost českých výrobků a dodavatelů zabezpečovacích systémů na trhu v České republice i Evropské unii.

AGA působí v oblasti ochrany osob, majetku, zdraví a informací:

 1. podporuje a poskytuje ochranu společných zájmů svých členů,
 2. koordinuje činnosti v oblastech, které jsou předmětem její činnosti,
 3. propaguje a podporuje myšlenky směřující k využívání systémů technického zabezpečení ochrany osob, majetku, zdraví a informací včetně vytváření podmínek k tomu nezbytných,
 4. zastupuje členy v jednáních se státními orgány, orgány státní správy, Policií ČR, bankovními ústavy, pojišťovnami, odbornými institucemi a také v médiích,
 5. zastupuje obor bezpečnostních služeb v mezinárodních organizacích,
 6. navazuje a udržuje spolupráci s obdobnými odbornými subjekty v ČR i zahraničí,
 7. spolupůsobí při tvorbě norem, předpisů a doporučení souvisejících s ochranou osob, majetku a informací,
 8. navazuje a rozvíjí spolupráci s jinými subjekty a orgány působícími v oblasti ochrany osob, majetku, zdraví a informací, zejména pak v oblasti prevence kriminality, předcházení a minimalizaci škod a informovanosti o této oblasti,
 9. sleduje vývojové a odborné informace a novinky v oboru a zprostředkovává je svým členům,
 10. přispívá k odbornému růstu svých členů a napomáhá rozvoji jejich vzájemných vztahů,
 11. zajišťuje propagaci kvality v oboru,
 12. organizuje a pořádá odborná školení, semináře a konference, zajišťuje nakladatelskou, vydavatelskou a propagační činnost,
 13. školící a vzdělávací činnost včetně akcí, jejichž předmětem jsou odborné prezentace, výstavy týkající se oboru, rekvalifikační kursy,
 14. napomáhá řešení odborných sporů mezi členy.

VIZE A STRATEGICKÉ CÍLE 2016-2022