VŠECHNO HEZKY POHOROMADĚ

Stanovy, které vydává naše společnost.

S T A N O V Y

 

Asociace technických bezpečnostních služe
Grémium Alarm z.s.

 

Čl. I.

Základní ustanovení 

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z. s., zkrácený název AGA   z. s., (dále jen „AGA“) je dobrovolným zájmovým sdružením – zapsaným spolkem, který vznikl jako nástupce občanského sdružení Grémium Alarm a jeho členů a občanského sdružení Cech zřizovatelů bezpečnostních systémů a jeho členů, na základě závěrů zasedání integrační komise konaného dne 22. listopadu 1995.

AGA je dobrovolnou a nezávislou zájmovou organizací, která sdružuje subjekty vyvíjející podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost v oblasti ochrany osob, majetku a informací.

 

Název:                        Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s.

Sídlo:                         Praha

Právní forma:          zapsaný spolek vedený ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, L 7522/MSPH

IČO:                            638 39 911

AGA je vlastníkem ochranné známky registrované u Úřadu průmyslového vlastnictví 

pod č. 371155 a č. 301910.

 

Čl. II

Účel spolku

  

§ 1

Účel činnosti 

Účelem činnosti Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z.s., dále jen  AGA, je vytváření podmínek směřujících k soustavnému zlepšování ochrany osob, majetku a zdraví a zvyšování informovanosti společnosti o této problematice. Dosahováním vysoké technické kvality systémů technického zabezpečení ochrany osob, majetku a informací a propagací a podporou jejich využívání trvale zvyšovat konkurenceschopnost českých výrobků a dodavatelů zabezpečovacích systémů na trhu v České republice i Evropské unii.

 

 

§ 2

Hlavní činnost

AGA působí v oblasti ochrany osob, majetku a informací specifikovaných níže v čl. II., § 3 těchto stanov a v souladu s platnými právními předpisy: 

1)     podporuje a poskytuje ochranu společných zájmů svých členů,

2)     koordinuje činnosti v oblastech, které jsou předmětem její činnosti, 

3)  propaguje a podporuje myšlenky směřující k využívání systémů technického zabezpečení ochrany osob, majetku a informací včetně vytváření podmínek k tomu nezbytných,

4)   zastupuje členy v jednáních se státními orgány, orgány státní správy, Policií ČR, bankovními ústavy, pojišťovnami, odbornými institucemi a také v médiích,

5)     zastupuje obor bezpečnostních služeb v mezinárodních organizacích,

6)     navazuje a udržuje spolupráci s obdobnými odbornými subjekty v ČR i zahraničí,

7)    spolupůsobí při tvorbě norem, předpisů a doporučení souvisejících s ochranou osob, majetku a informací, 

8)    navazuje a rozvíjí spolupráci s jinými subjekty a orgány působícími v oblasti ochrany osob, majetku a informací, zejména pak v oblasti prevence kriminality, předcházení a minimalizaci škod a informovanosti o této oblasti,

9)     sleduje vývojové a odborné informace a novinky v oboru a zprostředkovává je svým členům,

10)  přispívá k odbornému růstu svých členů a napomáhá rozvoji jejich vzájemných vztahů,

11)  zajišťuje propagaci kvality v oboru,

12) organizuje a pořádá odborná školení, semináře a konference, zajišťuje nakladatelskou, vydavatelskou a propagační činnost,

13)  organizuje školící a vzdělávací činnost včetně akcí, jejichž předmětem jsou odborné prezentace, výstavy týkající se oboru, rekvalifikační kursy,

14)  napomáhá řešení odborných sporů mezi členy.

 

§ 3

Obor technických bezpečnostních služeb

1)       Obor technických bezpečnostních služeb je soubor činností zahrnující zejména:

 

a)  Technické zabezpečení staveb proti krádeži, vloupání, živelným pohromám, teroristickým útokům.

b) Zabezpečení motorových vozidel proti odcizení, monitorování a vyhledávání odcizených motorových vozidel.

c)     Ostraha osob a majetku.

d)     Detektivní a pátrací činnost.

e)     Ochrana osob, majetku a informací.

f)       Poradenství a konzultace v oblasti bezpečnostních technologií a služeb.

g)     Bezpečnostní analýzy.

h)     Výzkum, vývoj, výrobu a zkušebnictví.

i)       Normotvorba.

j)      Projekce, montáž, servis v oblasti bezpečnostních technologií a služeb.

k)     Velkoobchod, maloobchod v oblasti bezpečnostních technologií.

 

2)  Obor technických bezpečnostních služeb musí splňovat náležitosti stanovené platnou právní úpravou ČR a technickými normami vztahujícími se k tomuto oboru. 

3) Veškeré činnosti v oboru technických a bezpečnostních služeb mohou vykonávat pouze subjekty splňující veškeré kvalifikačních předpoklady a požadavky dané platnými právními předpisy.

4) Obor technických bezpečnostních služeb směřuje k ochraně osob, majetku a informaci za využití zejména bezpečnostních technologií. 

Čl. III.

Členství 

Členem AGA se může stát na základě dobrovolnosti fyzická nebo právnická osoba, podnikající nebo působící v oboru bezpečnostních služeb, či v oboru blízkém, která projeví zájem o naplnění cílů sdružení AGA.

 

§ 4

Druhy členství

Členství v AGA je:

1) Řádný člen, kdy se členem stává fyzická nebo právnická osoba, jejichž předmětem podnikání je, na základě příslušného živnostenského oprávnění, obor bezpečnostních služeb směřujících k ochraně osob, majetku a informací. Řádný člen má jeden hlas při hlasování na valné hromadě AGA.

2)  Kolektivní člen, kdy se členem stávají profesní komory, dobrovolná zájmová sdružení a uskupení firem apod., působící v oboru bezpečnostních služeb směřujících k ochraně osob, majetku a informací. V případě kolektivního členství v AGA nevzniká členství jednotlivým členům nebo zaměstnancům kolektivního člena. Podmínky přijetí kolektivního člena upřesňuje Statut kolektivního člena a Přihláška kolektivního člena. Kolektivní člen má jeden hlas při hlasování na valné hromadě AGA.

3)  Přidružené členství je členství mimořádné a členem AGA se může stát právnická nebo fyzická osoba, která nemusí naplnit všechny podmínky řádného členství. Na tohoto člena se nevztahují práva a povinnosti řádného člena a podmínky přidruženého člena upravuje Statut přidruženého člena.

4) Čestné členství je takové členství, o jehož udělení rozhoduje v případech hodných zvláštního zřetele na základě návrhu Prezidia AGA valná hromada. Čestným členem se mohou stát osoby vysokých odborných kvalit, osoby s mimořádnými zásluhami o rozvoj oboru nebo sdružení AGA. Toto členství je osvobozeno od povinnosti platit členské poplatky. Čestní členové mají stejná práva a povinnosti jako řádní členové, s výjimkou práva volit a být voleni do orgánů AGA.

 

§ 5 

Vznik členství 

1)     O přijetí za člena AGA rozhoduje prezidium na základě splněných podmínek pro vznik členství a nabytí dojmu, že zájemce o členství bude přínosem pro AGA. Členství vzniká dnem rozhodnutí prezidia o přijetí fyzické, nebo právnické osoby za člena AGA.

 

2)     Podmínky vzniku řádného členství v AGA jsou:

a)      podání přihlášky za člena AGA na předepsaném formuláři, 

b)    u právnických osob předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiného veřejného registru, ne staršího tří měsíců, u fyzických osob doložení výpisu z živnostenského rejstříku pro příslušné předměty činnosti uvedené v §3, odst.1 těchto stanov,

c)   předložení výpisu z rejstříku trestů, kterým bude doloženo, že fyzická či právnická osoba nebyla odsouzena pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti dle ust. § 3 odst. 1 stanov; nebo písemné čestné prohlášení, že fyzická či právnická osoba včetně jejího statutárního orgánu nebyla odsouzena pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti dle ust. § 3 odst. 1 stanov, 

d)  písemné prohlášení o přijetí a dodržování stanov a Kodexu etiky AGA, podepsané u právnických osob osobou oprávněnou jednat jménem společnosti, které je součástí podané přihlášky.

 

§ 6

Zánik členství

1)   Členství v AGA zaniká:

a)    dobrovolným vystoupením člena, a to na základě oznámení prezidiu o vystoupení z AGA, dnem doručení, pokud není  v oznámení o vystoupení datum pozdější,

b)  úmrtím člena – fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby, pokud nemá právního nástupce, 

c)     pokud člen ukončí činnost v oboru,

d)     vyloučením člena AGA za hrubé porušení stanov.

Za hrubé porušení stanov se považuje zejména:

a)  neplní-li člen řádně a včas své platební povinnosti vyplývající z členství v AGA,

b) zatajení nebo vědomé uvedení nepravdivých údajů, které jsou podmínkou členství v AGA,

c)  jednání člena proti zájmům AGA a poškozování dobrého jména a pověsti AGA,

d) pravomocným odsouzením člena z trestného činu souvisejícího s podnikáním      nebo s předmětem činnosti AGA,

e)  chování člena způsobem neslučujícím se s etickým kodexem AGA,

O vyloučení člena rozhoduje prezidium AGA samostatně. Rozhodnutí prezidia musí být projednáno na nejbližším zasedání Kontrolní komise AGA. Člena o jeho vyloučení spolu s důvody písemně vyrozumí Prezidium AGA. Vyloučení je účinné dnem, kdy je projednáno a schváleno Kontrolní komisí AGA.

e)      zánikem zapsaného spolku AGA. 

2)   Vypořádání členů upravuje čl. VI., odst. 5 těchto stanov. 

3)  Zánikem členství nevzniká nárok na vrácení dosud zaplacených částek, které byly uhrazeny v souvislosti s členstvím v AGA.

4)   V případě zániku členství podle čl. III, §6, odst.1, zaniká právo používání loga, které je registrovanou ochrannou známkou. V případě nesplnění této povinnosti bude AGA postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně soudní cesty. Toto se nenaplní v případě ukončení členství podle čl. III, §6, odst. 1, písm. e). 

5)  Dojde-li k vyloučení člena v souladu s čl. III, §6, odst. 1 písm. dc) a de), může AGA tuto skutečnost a důvody v souladu s platnými zákony zveřejnit a v případě poškození dobrého jména AGA nebo vzniku škody domáhat se nápravy. 

6)     Členství přechází na právního nástupce člena. 

 

Čl. IV.

Práva a povinnosti členů 

§ 7

Práva a povinnosti řádného člena AGA 

1) Základní práva řádného člena AGA jsou:

a)  účastnit se jednání Valné hromady AGA,

b)  volit a být volen do orgánů AGA,

c)  uvádět členství ve firemní literatuře a na firemních písemnostech a propagačních materiálech používat logo AGA,

d) užívat označení „Člen Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm“, včetně běžně užívaných a uznávaných zkratek, 

e)  předkládat návrhy na vytváření zájmových nebo odborných sekcí, komisí a klubů jako pracovních skupin AGA a aktivně se zapojit do rozvíjení jejich činnosti, 

f)    podávat návrhy týkající se činnosti AGA, úpravy stanov a kodexu etiky, 

g)   vyjadřovat se ke zprávám, usnesením, zápisům a jiným materiálům AGA,

h)  vyžadovat od AGA poskytnutí či zprostředkování služeb vyplývajících z poslání a činnosti, především o poskytnutí pomoci ve věcech odborně-technických, ekonomických, právních apod.,

i)   využívat neveřejnou část internetových stránek AGA,

j)   účastnit se jednání prezidia.

 

2)     Základní povinnosti řádného člena AGA jsou:

 

a)  platit ve stanovené výši a termínu členské příspěvky, 

b) dodržovat stanovy a kodex etiky a jiné závazné předpisy, přijaté příslušnými orgány AGA,

c)  zdržet se jakéhokoliv jednání, jímž by byla poškozována pověst a dobré jméno AGA, nebo uvádět ve známost důvěrné informace, o nichž se člen dozvěděl v souvislosti s členstvím a činností AGA,

d)  spolupracovat při realizaci přijatého usnesení valné hromady,

e)  řídit se a plnit závazná rozhodnutí orgánů AGA, 

f)  prosazovat a vysvětlovat programové cíle a stanoviska AGA na veřejnosti, šířit dobré jméno AGA a přispívat k rozšiřování členské základny,

g) poskytovat AGA vyžádané a potřebné informace či podklady, v případě pochybnosti o rozsahu této povinnosti rozhoduje prezidium AGA,

h)  oznamovat AGA všechny skutečností, které jsou rozhodné pro členství v AGA a veškeré změny údajů, které sdružení pro účely vedení členské evidence vyžaduje a které jsou stanoveny v přihlášce za člena, a to bez zbytečného odkladu po vzniku příslušné změny.

 

Čl. V.

Orgány AGA

 Orgány AGA jsou:

a)     Valná hromada AGA;

b)     Prezident;

c)     Viceprezidenti;

d)     Prezidium AGA;

e)     Kontrolní komise AGA;

f)       Smírčí komise.

 

§ 8

Valná hromada 

1)     Valná hromada je nejvyšším orgánem AGA.

2)   Řádnou valnou hromadu svolává prezidium nejméně dvakrát za tříleté funkční období. Oznámení o datu, místu konání a programu jednání valné hromady se zasílá členům AGA nejméně 30 kalendářních dnů před jejím konáním.

3)    Mimořádnou valnou hromadu je prezidium povinno svolat vždy, požádá-li o svolání alespoň jedna čtvrtina řádných členů, na žádost dvou třetin členů prezidia nebo v případě potřeby řešení záležitostí patřících do výlučné působnosti valné hromady. 

4)  Na valné hromadě zastupuje řádného a kolektivního člena vždy jeden delegát s právem hlasovacím

5)    Valná hromada je schopna usnášet se za účasti jedné pětiny řádných členů.   

6)    Do výlučné působnosti valné hromady patří:

a)  schvalování Stanov AGA a Kodexu etiky AGA,

b)  stanovení výše a splatnosti ročních členských příspěvků,

c)  schvalování zpráv o hospodaření a ročních účetních závěrek za ukončená účetní období mezi konáním valných hromad.   

d)   schvalování zprávy o činnosti prezidia za období od minulé valné hromady,

e)   schvalování zprávy o činnosti kontrolní komise,

f)    schvalování plánu činnosti AGA, 

g)  schvalování rozpočtu na příslušné období, včetně rozpočtu na období mezi konáním valné hromady, 

h)    schvalování jednacího řádu valné hromady,

i)     stanovení počtu členů prezidia AGA a kontrolní komise,

j)     volba a odvolání členů prezidia a kontrolní komise z řádných členů AGA,

k)    rozhodnutí o zániku AGA a způsobu likvidace jeho majetku.

7)   Valná hromada si může vymínit i rozhodování o dalších záležitostech týkajících se činnosti AGA. V případě sporu o kompetence mezi valnou hromadou a prezidiem platí, že v dané záležitosti rozhoduje valná hromada.

8)  Jednání valné hromady zahajuje prezident, v případě jeho nepřítomnosti některý viceprezident. Jednání valné hromady se řídí Jednacím řádem valné hromady.

9)    Z jednání valné hromady se pořizuje písemný zápis.

10) Rozhodnutí valné hromady mají formu usnesení a jsou zahrnuta do písemného zápisu. Ke schválení usnesení valné hromady je nutná prostá většina hlasů přítomných delegátů. Před schvalováním se provede sčítání přítomných delegátůKaždý delegát má jeden hlas, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta AGA.

 

§ 9

Prezidium 

Prezidium je výkonným orgánem AGA.

 1)   Prezidium plní přijaté usnesení valné hromady, řídí činnost AGA v době mezi jednáními valné hromady a vykonává zejména tyto činnosti:

a)     připravuje podklady a materiály určené k projednání na valné hromadě a organizačně zabezpečuje jednání valné hromady, 

b)         dohlíží na efektivitu práce prezidenta,

c)    zabezpečuje, řídí a kontroluje výkon svých rozhodnutí, administrativních, hospodářských a dalších činností pro potřeby AGA,

d)        projednává zprávy kontrolní komise a přijímá k nim závěry a opatření,

e)    projednává stížnosti, podněty, sdělení a jiná podání členů AGA, pokud se nejedná o záležitosti spadající do výlučné působnosti valné hromady,

f)       rozhoduje jako prvoinstanční orgán o otázkách členství v AGA,

g)     v naléhavých případech, na základě rozhodnutí prezidia, je možné hlasování o konkrétní otázce i korespondenční formou nebo formou videokonference. V případě takového hlasování je ke schválení usnesení nutný souhlas nadpoloviční většiny členů prezidia.   

2)     Prezidium je voleno valnou hromadou v tajných volbách na dobu tří let. Opětovné zvolení členem prezidia je možné.

3)     Počet členů prezidia vždy stanoví příslušná valná hromada, musí být vždy lichý a nejméně sedmičlenný.

4)     Členství v prezidiu je neslučitelné s členstvím v kontrolní komisi.

5)     Prezidium za výkon své činnosti odpovídá valné hromadě.

6)     Prezidium může v období mezi valnými hromadami:

a)     ukončit nebo pozastavit výkon funkce v prezidiu členům, kteří řádně neplní své povinnosti. Za neplnění povinností se vždy považuje třikrát neomluvená neúčast na zasedání prezidia, nadpoloviční neúčast na zasedáních prezidia v roce, soustavné neplnění uložených úkolů či poškozování dobrého jména AGA,

b)     kooptovat nové členy, pro doplnění počtu členů prezidia, za členy s ukončeným členstvím v AGA nebo výkonu funkce v prezidiu. Kooptovat lze max. 50% členů prezidia. V případě, že by počet volených členů prezidia VH klesl pod 50%, musí být svolána VH AGA k volbě nového prezidia do 60 dnů od data, kdy tato skutečnost nastala,

c)     aktualizovat plán činnosti,

d)     projednávat:

–        roční plán činnosti AGA,

–        návrh rozpočtu, včetně zásad hospodaření a odměňování,

–        zprávy o hospodaření,

–        roční účetní závěrky a předkládá je v roce valné hromady ke schválení valné hromadě,

–        zprávy kontrolní komise,

e)     rozhodovat o přijetí za člena nebo ukončení členství,

f)       volit zástupce AGA na sněm Hospodářské komory.

 

7)     Prezidium se schází zpravidla jedenkrát za měsíc, jinak kdykoliv na základě svolání prezidentem či v jeho nepřítomnosti viceprezidentem. Zasedání prezídia je možné uskutečnit prezenční formou i formou videokonference. Ze zasedání prezidia je pořizován písemný zápis.

8)     Každý člen prezidia má při hlasování jeden hlas. Prezidium je způsobilé se usnášet, je-li na jeho jednání přítomna nejméně nadpoloviční většina jeho členů. Usnáší se nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta nebo není-li přítomen viceprezidenta.

9)     Prezidium nemůže rozhodovat ve věcech, v nichž je rozhodovací pravomoc svěřena výlučně valné hromadě, ani ve věcech, v nichž je působnost dána kontrolní komisi.

10)  Jednání prezidia upravuje Jednací řád prezidia.

11)  Prezidium schvaluje vnitřní směrnice AGA, které upravují hospodaření a další činnosti. Tyto směrnice jsou platné pouze po vyznačení jejich schválení prezidiem na příslušném dokumentu. Vnitřní směrnice nesmí být v rozporu s těmito stanovami.

12)  Rozhoduje o odměnách za vykonávané činnosti prováděné členy a nečleny AGA nebo fyzickými a právnickými osobami na základě uzavíraných smluv.

13)  Prezidium si může pro svoji činnost vytvořit aparát (např., tajemník, sekretář, sekretariát apod.), potřebný k zabezpečení výkonu svých rozhodnutí, administrativních, hospodářských a dalších svých činností. Pracovně právní vztahy zaměstnanců se řídí obecně závaznými právními předpisy a vnitřními směrnicemi AGA a o výši mezd rozhoduje prezidium. Přitom musí respektovat valnou hromadou schválený rozpočet AGA. Činnost aparátu řídí prezident. 

14)  Prezidium vede seznam členů v souladu s ustanovením § 236 zákona č.89/2012 Sb. v platném znění. O členství vydává členům potvrzení o členství podepsané prezidentem a minimálně jedním viceprezidentem. 

 

§ 10

Prezident a viceprezidenti 

1)     Prezidium volí ze svého středu prezidenta a viceprezidenty odpovědné za prezidiem stanovené oblasti, 

2)     Prezident je statutární orgán:

a)     jedná a podepisuje jménem AGA,

b)     svolává a řídí jednání prezidia,

c)     po schválení prezidiem může pověřit člena prezidia či zaměstnance AGA nebo jinou osobu, aby na základě udělené plné moci vykonávala některé činnosti svěřené do působnosti prezidenta AGA. Plná moc musí obsahovat přesně vyspecifikované činnosti a termín její platnosti.

d)     Jedná jménem AGA vůči úřadům a třetím osobám, činí podání k orgánům, podepisuje protokoly, podává odvolání jménem AGA.

e)     Podepisuje pracovněprávní dokumenty jménem AGA a zastupuje AGA vůči zaměstnancům.

3)     V době nepřítomnosti zastupuje prezidenta v plném rozsahu jím zmocněný viceprezident, případně jiný člen prezidia, zmocněný k zastupování.

4)     Prezidentovi a viceprezidentům náleží za výkon funkce odměna, jejíž maximální výši schvaluje valná hromada. Způsob odměňování schvaluje prezidium. 

 

§ 11

Kontrolní komise 

Kontrolní komise je kontrolním orgánem AGA. 

Kontrolní komise:

1)     je samostatným kontrolním orgánem AGA, má nejméně tři členy volené valnou hromadou na dobu tří let. Opětovné zvolení za člena kontrolní komise je možné, 

2)     pracuje na základě plánu kontrolní činnosti a za výkon činnosti je zodpovědná valné hromadě, 

3)    provádí kontrolu plnění usnesení valné hromady, dodržování stanov, hospodaření AGA a kontrolu roční účetní závěrky,

4)     plní další kontrolní úkoly stanovené valnou hromadou,

5)     výsledky kontrol předkládá prezidiu a valné hromadě,

6)     ze svého středu volí předsedu a místopředsedu,

7)     schází se nejméně jedenkrát za tři měsíce na základě svolání předsedou kontrolní komise a je schopná se usnášet, je-li přítomna nejméně polovina jejích členů. Usnáší se nadpoloviční většinou přítomných členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, v případě jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy kontrolní komise. 

8)     ze svých jednání pořizuje písemný zápis, který předkládá pro informaci prezidiu. 

9)     ukončuje členství v kontrolní komisi těm členům, kterým bylo ukončeno členství v AGA. 

10)  kooptuje nové členy, pro doplnění počtu členů kontrolní komise, za členy s ukončeným členstvím v AGA nebo výkonu funkce v kontrolní komisi.

11)  má možnost vracet prezidiu k přezkoumání jeho rozhodnutí, a to pouze jednou u  každého rozhodnutí, s odůvodněním svého postupu a doporučeným řešením,   

12) Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím v prezidiu.

 

§ 12

Smírčí komise

Smírčí komise je zvláštním orgánem AGA, který se zřizuje pro případ, kdy mezi členy AGA vznikne spor, a sporné strany se dohodnou na řešení před smírčí komisí. Smírčí komisi pro tyto případy zřizuje prezident AGA ze členů prezidia. Počet členů komise je vždy lichý, komise má nejméně tři členy a rozhoduje se v ní prostou většinou hlasů. Členové jsou povinni se rozhodnutí smírčí komise podřídit a plně jej respektovat.

 

 

Čl. VI.

Hospodaření AGA

 

1) Příjmy a majetkem AGA jsou:

a)      členské příspěvky řádných členů stanovené valnou hromadou,

b)      členské příspěvky kolektivních a přidružených členů, stanovené smlouvou,

c)    výnosy a poplatky z vedlejších činnosti, prováděné v souladu s předmětem činnosti AGA,

d)    příspěvky, dary a obdobné příjmy od právnických nebo fyzických osob, spolků, sdružení apod.,

e)     úroky z bankovních kont. 

2)     Majetek AGA spravuje prezidium na základě valnou hromadou schváleného rozpočtu na příslušné období.

3)     Jako právnická osoba AGA hospodaří se svým majetkem svým jménem a na svůj účet.   

4)     Na řádné hospodaření AGA dohlíží kontrolní komise.

5)     V případě ukončení činnosti AGA se provádí majetkové vypořádání takto:

a)     nejprve se vrátí členům alikvotní část uhrazeného členského příspěvku za rok, v němž byla činnost AGA ukončena,

b)     zbývající majetek se po zpeněžení rozdělí mezi členy, kteří byli členy k 31. 12. roku předcházejícímu ukončení činnosti AGA v poměru zaplaceného členského příspěvku k příspěvkům zaplaceným všemi členy AGA za kalendářní rok, který předcházel roku, v němž byla činnost AGA ukončena. Rozhodný je stav členské základny k  31. 12. roku předcházejícímu ukončení činnosti AGA.

  

Čl. VII.

Zájmové sekce AGA 

1)       Členové AGA mohou vytvářet zájmové, případně regionální sekce, např. odborné komise, odborné skupiny, kluby, kruhy a jiná uskupení (dále jen „zájmové sekce“), které se řídí zejména hlediskem profesní specializace v rámci odborné působnosti, nebo územními hledisky či technickým řešením daného úkolu.

2)       Činnost zájmové sekce nesmí být v rozporu s účelem, programovými cíli a zájmy a předpisy AGA. Pokud bude prezidiem zjištěn takový rozpor, je oprávněno rozhodnout o případných změnách nebo zrušení zájmové sekce, pokud nemají právní subjektivitu a v případě kolektivního členství rozhodnout o zrušení takového členství.

3)       Prezidium pověří odpovědného člena prezidia koordinační činností ve vztahu k zájmovým sekcím. Pověřený člen prezidia působí k vytváření podmínek k účelnému rozvoji činnosti těchto zájmových sekcí a zvyšování jejich odborné úrovně.

4)       Vznik, existence a posuzování činnosti zájmové sekce upravují vnitřní směrnice AGA, schválené dle čl. V, § 9 těchto stanov.

5)       Prezidium jmenuje garanta oboru. Garanti oboru se mohou účastnit zasedání prezidia s hlasem poradním.

 

Čl. VIII.

Hospodářská činnost 

1)       Pro svoji odbornou, podnikatelskou, hospodářskou činnost AGA může založit společnost s ručením omezeným, jejímž jediným vlastníkem vždy bude AGA. 

2)       Jednatelem takové společnosti je vždy buď prezident, nebo některý ze členů prezidia AGA.

3)       Společnost může mít zřízenu minimálně tříčlennou dozorčí radu, jejíž členy jmenuje prezidium. 

4)       Koná-li se valná hromada takové společnosti, pak jakékoliv dokumenty z ní vzešlé podepisuje prezident a kontrasignuje nejméně jeden viceprezident. 

5)       Organizace hospodaří samostatně, svým jménem a na svůj vlastní účet.

6)       Společnost předkládá 2x ročně prezidiu výsledky hospodaření a plán činnosti.

7)       Společnost svolává minimálně 1x ročně valnou hromadu a zajišťuje její řádný průběh.

 

Čl. IX.

Změna stanov

1)       Stanovy mohou být měněny na základě rozhodnutí valné hromady, a to buď přímým hlasováním na valné hromadě, nebo korespondenčním hlasováním. Mandáty a počty hlasů jsou stanoveny platnými stanovami. 

2)       Pro jednání a hlasování na valné hromadě, která rozhoduje o změně stanov, platí mandáty a počty hlasů tak, jak byly stanoveny podle dosud platných stanov, a to po celou dobu trvání valné hromady, která o takové změně rozhoduje. 

3)       Záležitosti, které nejsou výslovně upraveny těmito stanovami či vnitřními předpisy přijatých příslušnými orgány AGA na základě těchto stanov, se řídí platným Občanským zákoníkem. 

Stanovy byly schváleny valnou hromadou dne 20. 10. 2021 a nabývají účinnosti dnem 20. 10. 2021.