Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm Navigace

Výhody členství


AGA představuje pro státní orgány, profesní české i mezinárodní organizace reprezentativního partnera. Konkrétní činností AGA je spolupráce při tvorbě legislativních a hospodářských opatřeních ve vztahu k oboru.

Spektrum činností AGA a souhrn služeb, které AGA zabezpečuje pro své členy:

 • Působení v oblasti ochrany osob, majetku a informací a sdružování subjektů, podnikajících či působících v oboru technické bezpečnostní služby.
 • Hájení, podporování a poskytování ochrany společných zájmů svých individuálních a kolektivních členů, a to v mezích platného práva zejména v oblasti podnikatelské, ekonomické, technické, pracovní a jiné.
 • Zastupování členů v jednáních vůči státním orgánům (např. Parlamentu ČR, ministerstvům a dalším orgánům státní správy, apod.), Policii ČR, bankovním a pojišťovacím ústavům nebo jejich společným orgánům, odborným institucím apod.
 • Sledování vývojových trendů a odborných informací v oblasti ochrany osob a majetku a jejich zprostředkovávání členům.
 • Přispívání k odbornému růstu svých členů a napomáhání při rozvíjení vzájemných vztahů mezi nimi navzájem.
 • Koordinování činností v oblasti ochrany osob a majetku a informací.
 • Spolupůsobení při tvorbě, úpravě či překladu předpisů a norem v oblasti ochrany osob a majetku.
  Působení na trhu za účelem jeho kultivace směřující k dosahování vysoké kvality systémů a služeb v oblasti ochrany osob, majetku, zdraví a informací.
 • Prezentování novinek v oboru.
 • Zajištění propagace kvality a jakosti v oblasti ochrany osob, majetku, zdraví a informací.
 • Navazování a udržování styků a spolupráce s obdobnými odbornými organizacemi v ČR i v zahraničí.
 • Zastupování oboru technických bezpečnostních služeb v mezinárodní organizaci.
 • Organizování a provádění přednáškové, školící, nakladatelské, vydavatelské a propagační činnosti.
 • Organizování a pořádání odborných školení, seminářů a konferencí.
 • Napomáhání k řešení odborných sporů mezi svými členy.

Cílem je:

 • Hájení oprávněných zájmů podnikatelských subjektů AGA v záležitostech legislativních a všech dalších oprávněných oblastech.
 • Vytváření podmínek směřujících ke zlepšení ochrany života, zdraví, majetku a informování společnosti o této problematice.
 • Propagace a podpora myšlenek směřujících k využívání systémů technického zabezpečení ochrany osob, majetku, zdraví a informací včetně vytváření podmínek k tomu potřebných.
 • Vytváření podmínek pro dosahování vysoké technické kvality systémů technického zabezpečení ochrany osob, majetku, zdraví a informací.
 • Spolupůsobení při tvorbě norem, předpisů a doporučení souvisejících s oblastí ochrany osob, majetku, zdraví a informací.
 • Vytváření podmínek pro zvýšení konkurenceschopnosti českých výrobců a dodavatelů zabezpečovacích systémů v rámci trhu v ČR i EU.
 • Navazování a rozvíjení spolupráce s jinými osobami, organizacemi a orgány působícími v oblasti ochrany osob, majetku, zdraví a informací, zejména pak v oblasti kultivace trhu, prevence kriminality, zábran škod a informovanosti.

AGA hájí a zastupuje zájmy členů v následujících orgánech a organizacích:

 • v poradním sboru ministra vnitra ČR – odbor prevence kriminality
 • v Hospodářské komoře ČR
 • v evropské asociaci Euralarm

AGA působí ke zkvalitnění oboru:

 • prostřednictvím Inspekčního orgánu AGA, s.r.o.
 • publikováním odborných textů v médiích

AGA dále působí:

 • jako Centrum technické normalizace v oboru bezpečnostních služeb, technických bezpečnostních služeb a bezpečnostního managementu
 • jako hlavní garant v Informační rafinérii Hospodářské komory ČR za obor technických bezpečnostních služeb

AGA reprezentuje své členy v následujících oblastech:

 • bojuje proti nekalé konkurenci a nelegálnímu podnikání
 • zastupuje zájmy členů ve vztahu k profesním sdružením v oboru v ČR

AGA spolupracuje s odbornými školami při formování profesních pracovníků a podporuje členy tím, že pořádá:

 • odborné semináře a školení pro členské firmy
 • bezplatné školení o aktuálních normativních dokumentech

AGA zajišťuje následující činnosti:

 • v rámci zájmových sekcí řeší odbornou problematiku
 • zasílá členům elektronické aktuální informace
 • pořádá regionální setkání členských firem s možností diskuse na aktuální témata, příp. vzájemnou nabídkou produktů mezi členy
 • zprostředkovává vzájemnou informovanost členů o zkušenostech s neseriózními dodavateli a odběrateli produktů a služeb
 • snaží se ovlivňovat kvalitu jak technických zařízení ve směru zvyšování kvality, tak vlastních montáží
 • podporuje a prosazuje legislativní úpravy ve prospěch podnikání v oboru technických bezpečnostních služeb
 • buduje příznivý image pro členy AGA, a vytváří tak pro své členy konkurenční výhodu při získávání zakázek
 • dbá na to, aby členství v Asociaci bylo zárukou vysoké odbornosti a kvality, finanční a ekonomické stability, kvalitního technicko-personálního zázemí a dodržování kodexu etiky

AGA propaguje své členské firmy

 • Prezentace členské firmy na veletrzích z oboru v ČR i po celém světě.
 • Prezentace členské firmy na webových stránkách AGA a prostřednictvím Seznamu členů Hospodářské komory ČR.
 • Členské firmy mají možnost používat loga AGA, které je veřejností vnímáno jako známka kvality.

Práce s veřejností a se sdělovacími prostředky

 • AGA hájí zájmy členů ve sdělovacích prostředcích včetně vyvracení fám, pomluv a polopravd.
 • AGA podává informace o členech potencionálním obchodním partnerům i zákazníkům.
 • AGA poskytuje rady velkým investorům i drobným zákazníkům ohledně výběru firem, tzn. která firma má ve své nabídce požadovanou službu nebo produkt.
 • Ve spolupráci s řadou odborných periodik informuje AGA nejširší veřejnost o novinkách v našem oboru i o dění v Asociaci a o aktivitách našich členských firem.