VÁŠ REPREZENTATIVNÍ PARTNER NAPŘÍČ PODNIKÁNÍM

Výhody členství v AGA

AGA představuje pro státní orgány, profesní české i mezinárodní organizace reprezentativního partnera. Konkrétní činností AGA je spolupráce při tvorbě legislativních a hospodářských opatřeních ve vztahu k oboru.

Spektrum činností AGA a souhrn služeb, které AGA zabezpečuje pro své členy následující činnosti a výhody, kde každý bod má svůj cíl, kterého bychom jeho prostřednictvím chtěli dosáhnout.

VÝHODY, KTERÉ SE VYPLATÍ

Spektrum činností AGA a souhrn služeb, které AGA zabezpečuje pro své členy

 • Působení v oblasti ochrany osob, majetku a informací a sdružování subjektů, podnikajících či působících v oboru technické bezpečnostní služby.

 • Hájení, podporování a poskytování ochrany společných zájmů svých individuálních a kolektivních členů, a to v mezích platného práva zejména v oblasti podnikatelské, ekonomické, technické, pracovní a jiné.

 • Zastupování členů v jednáních vůči státním orgánům (např. Parlamentu ČR, ministerstvům a dalším orgánům státní správy, apod.), Policii ČR, bankovním a pojišťovacím ústavům nebo jejich společným orgánům, odborným institucím apod.

 • Sledování vývojových trendů a odborných informací v oblasti ochrany osob a majetku a jejich zprostředkovávání členům.

 • Přispívání k odbornému růstu svých členů a napomáhání při rozvíjení vzájemných vztahů mezi nimi navzájem.

 • Sledování vývojových trendů a odborných informací v oblasti ochrany osob a majetku a jejich zprostředkovávání členům.

 • Koordinování činností v oblasti ochrany osob a majetku a informací.

 • Spolupůsobení při tvorbě, úpravě či překladu předpisů a norem v oblasti ochrany osob a majetku.
  Působení na trhu za účelem jeho kultivace směřující k dosahování vysoké kvality systémů a služeb v oblasti ochrany osob, majetku, zdraví a informací.

 • Spolupůsobení při tvorbě, úpravě či překladu předpisů a norem v oblasti ochrany osob a majetku.
  Působení na trhu za účelem jeho kultivace směřující k dosahování vysoké kvality systémů a služeb v oblasti ochrany osob, majetku, zdraví a informací.

 • Prezentování novinek v oboru.

 • Zajištění propagace kvality a jakosti v oblasti ochrany osob, majetku, zdraví a informací.

 • Navazování a udržování styků a spolupráce s obdobnými odbornými organizacemi v ČR i v zahraničí.

 • Zastupování oboru technických bezpečnostních služeb v mezinárodní organizaci.

 • Organizování a provádění přednáškové, školící, nakladatelské, vydavatelské a propagační činnosti.

 • Organizování a pořádání odborných školení, seminářů a konferencí.

 • Napomáhání k řešení odborných sporů mezi svými členy.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE VIZE

Cílem těchto služeb a aktivit

 • Hájení oprávněných zájmů podnikatelských subjektů AGA v záležitostech legislativních a všech dalších oprávněných oblastech.

 • Vytváření podmínek směřujících ke zlepšení ochrany života, zdraví, majetku a informování společnosti o této problematice.

 • Propagace a podpora myšlenek směřujících k využívání systémů technického zabezpečení ochrany osob, majetku, zdraví a informací včetně vytváření podmínek k tomu potřebných.

 • Vytváření podmínek pro dosahování vysoké technické kvality systémů technického zabezpečení ochrany osob, majetku, zdraví a informací.

 • Spolupůsobení při tvorbě norem, předpisů a doporučení souvisejících s oblastí ochrany osob, majetku, zdraví a informací.

 • Vytváření podmínek pro zvýšení konkurenceschopnosti českých výrobců a dodavatelů zabezpečovacích systémů v rámci trhu v ČR i EU.

 • Navazování a rozvíjení spolupráce s jinými osobami, organizacemi a orgány působícími v oblasti ochrany osob, majetku, zdraví a informací, zejména pak v oblasti kultivace trhu, prevence kriminality, zábran škod a informovanosti.

ZÍSKEJTE SPOUSTU VÝHOD, STAČÍ SE ZAREGISTORVAT

Souhrn činností a služeb

 • v poradním sboru ministra vnitra ČR – odbor prevence kriminality

 • v Hospodářské komoře ČR

 • v evropské asociaci Euralarm

 • prostřednictvím Inspekčního orgánu AGA, s.r.o.

 • publikováním odborných textů v médiích

 • jako Centrum technické normalizace v oboru bezpečnostních služeb, technických bezpečnostních služeb a bezpečnostního managementu

 • jako hlavní garant v Informační rafinérii Hospodářské komory ČR za obor technických bezpečnostních služeb

 • bojuje proti nekalé konkurenci a nelegálnímu podnikání

 • zastupuje zájmy členů ve vztahu k profesním sdružením v oboru v ČR

 • odborné semináře a školení pro členské firmy

 • bezplatné školení o aktuálních normativních dokumentech

 • v rámci zájmových sekcí řeší odbornou problematiku

 • zasílá členům elektronické aktuální informace

 • pořádá regionální setkání členských firem s možností diskuse na aktuální témata, příp. vzájemnou nabídkou produktů mezi členy

 • zprostředkovává vzájemnou informovanost členů o zkušenostech s neseriózními dodavateli a odběrateli produktů a služeb

 • snaží se ovlivňovat kvalitu jak technických zařízení ve směru zvyšování kvality, tak vlastních montáží

 • podporuje a prosazuje legislativní úpravy ve prospěch podnikání v oboru technických bezpečnostních služeb

 • buduje příznivý image pro členy AGA, a vytváří tak pro své členy konkurenční výhodu při získávání zakázek

 • dbá na to, aby členství v Asociaci bylo zárukou vysoké odbornosti a kvality, finanční a ekonomické stability, kvalitního technicko-personálního zázemí a dodržování kodexu etiky

 • Prezentace členské firmy na veletrzích z oboru v ČR i po celém světě.

 • Prezentace členské firmy na webových stránkách AGA a prostřednictvím Seznamu členů Hospodářské komory ČR

 • Členské firmy mají možnost používat loga AGA, které je veřejností vnímáno jako známka kvality.

 • AGA hájí zájmy členů ve sdělovacích prostředcích včetně vyvracení fám, pomluv a polopravd.

 • AGA podává informace o členech potencionálním obchodním partnerům i zákazníkům.

  • AGA poskytuje rady velkým investorům i drobným zákazníkům ohledně výběru firem, tzn. která firma má ve své nabídce požadovanou službu nebo produkt.
 • Ve spolupráci s řadou odborných periodik informuje AGA nejširší veřejnost o novinkách v našem oboru i o dění v Asociaci a o aktivitách našich členských firem.

Objevte výhody členství AGA. Je to jednodušší než si myslíte.

Přihlaste se k členství ještě dnes a staňte se renomovanou firmou v oboru bezpečnosti.