Dne 1. 2. 2023 proběhlo jednání nově sestavené Průmyslové rady pro funkční období 1. 11. 2022 – 31. 5. 2026, ve které má AGA zastoupení Ing. Václavem Neprašem. Děkan FAI seznámil členy PR FAI s aktuální situací na fakultě, a to z pohledu její struktury, studijních programů všech stupňů studia a pedagogické činnosti. Ředitel CEBIA-Tech představil vědecko-výzkumné aktivity, probíhající v rámci RVC CEBIA-Tech a nabídl externím členům Průmyslové rady spolupráci.

Děkan FAI nastínil možnosti vzájemné spolupráce firem a fakultou:

Oblast vzdělávacích aktivit

 • konzultační činnost v procesu přípravy akreditace nových studijních programů nebo reakreditaci stávajících, případně dílčích úprav SP
 • pomoc při zajištění výuky specializovaných předmětů formou externích vyučujících z průmyslových firem 
 • pomoc při zajištění tzv. projektové výuky vybraných předmětů zadáním a vedením dílčích studentských kolektivů
 • zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací, konzultace v rámci doktorských dizertačních prací
 • exkurze pro studenty FAI
 • účast na workshopech pro studenty FAI
 • součinnost při propagaci studia technických oborů na FAI – informativní působení na zaměstnance firem
 • spolupráce v rámci training progamms firem pro studenty 5. ročníku
 • průmyslová stipendia pro podporu kvalitních studentů

Oblast výzkumných a projektových aktivit

 • spolupráce v rámci podávání a získávání grantových projektů od externích poskytovatelů finančních prostředků na VaV, zejména pro řešení problematiky rozvoje a řešení potřeb průmyslových firem
 • řešení konkrétních projektů z oblasti vědy, výzkumu, vývoje a inovací ve spolupráci firma – FAI – oblast smluvního výzkumu
 • využívání možností realizace aktivit v laboratořích FAI a Centra