img

Poměrně složitá a dlouhodobá byla příprava Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek na dodávku bezpečnostních technologií, na kterém Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm úzce spolupracovala s Odborem práva veřejných zakázek Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Tento dokument byl dokončen a obsahuje doporučující pokyny k zadávání veřejných zakázek, zahrnující širokou oblast technických služeb a zařízení, sloužících k ochraně osob a majetku:

  • Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS), dříve označované jako Elektronické zabezpečovací systémy(EZS)
  • Elektrická požární signalizace (EPS)
  • Kamerové sledovací systémy (VSS)
  • Systémy elektronické kontroly vstupů (EKV)
  • Mechanické zábranné systémy (MZS)
  • Služby dohledových center s pulty centralizované ochrany (PCO).

Týká se dodávek komponentů systému (technologické prvky, hardware, software včetně licencí), služeb (např. služby systémové integrace, průběžný servis apod.) nebo díla (např. komplexní dodávka bezpečnostního systému).

Obsahuje:

  • rozbor specifických vlastnosti projektů v oblasti BT
  • návrh postupů při stanovení hodnotících kritérií a metodiku pro výběr dodavatele s ohledem na specifickou oblast BT
  • uvedení příkladů postupu při zadávání veřejné zakázky a negativních dopadů chybného postupu.

Zaměřuje na problematiku zadávání zakázek v detailech, které nejsou díky obecnému zaměření
rozvedeny v zákonu č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek. Hlavním cílem zpracování
metodiky bylo ukázat a doporučit postup, jak lze zadat zakázku a také vybrat dodavatele podle
kvalitativních kritérií a ne, jen podle ceny. Zejména když se jedná o tak důležitou a citlivou oblast jako
je ochrana majetku a osob.
Samotný postup pro zadání veřejné zakázky musí být vždy v souladu s uvedeným zákonem č.34/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek; proto je nutné vždy posoudit zakázku a postup zadávacího řízení
s ohledem na konkrétní podmínky. Metodika se netýká VZ, které mají dopad na utajované informace,
NBÚ apod. Lze ji však dobře využít i při zadávání běžných komerčních zakázek, mimo režim veřejných zakázek.

Dokument je metodickým materiálem k zákonu č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek
a poslouží především zadavatelům veřejných zakázek, ale i dodavatelům a zájemcům o veřejné
zakázky.

Metodický pokyn