img

Začátek nového roku je vždy příležitostí k ohlédnutí se za minulým. Dnes je to však zcela jiné, než ve všech doposud prožitých letech. Těžko jsme si uměli něco podobného, jako je probíhající pandemie, představit. Bylo to náročné po fyzické i psychické stránce, ovlivnilo to naši každodenní činnost a všichni jsme hledali cesty, jak žít a pracovat ve zcela nových podmínkách. Také činnost naší Asociace Grémium Alarm se tomu přizpůsobila. Počínaje distančním zasedáním prezídia, které touto formou jednalo ve třech nejexponovanějších obdobích, přes aktuální informace členům k jednotlivým krokům státních orgánů až po úpravu činnosti sekretariátu.

Byl to rok, až na výjimky, bez veletrhů, konferencí, seminářů apod. Jednou z výjimek byla lednová Mezinárodní výstava Intersec v Dubaji, která zaznamenala opět velkou účast a to více než 1000 vystavovatelů z 56 zemí a 33 548 návštěvníků z celého světa. V české expozici organizované MPO ČR se úspěšně představily naše firmy a AGA navázala kontakty na další potencionální zájemce o naši účast na jejich výstavách. Připravovala se výstava Secon v Koreji a Ifsec v Londýně, ale i na dalších místech světa. Tyto výstavy včetně tuzemských AMPER a FOR ARCH byly však odloženy.

Dobrým výsledkem minulého roku bylo dokončení „Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek na dodávku bezpečnostních technologií“, zpracovaného naší Asociací Grémium Alarm ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Hlavním cílem zpracování Metodiky bylo ukázat a doporučit postup, jak lze zadat zakázku a také vybrat dodavatele, podle kvalitativních kriterií a ne jen podle ceny. Zejména když se jedná o tak důležitou a citlivou oblast jako je ochrana majetku a osob. Je podkladem pro vypisování jak veřejných zakázek, tak je i vodítkem pro výběrová řízení nepodléhajícím zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Metodika je uveřejněna na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva pro místní rozvoj a umístěná na našich webových stránkách https://www.gremiumalarm.cz/o-asociaci/ke-stazeni/. Byla rozeslána i na kraje a okresy.

V průběhu celého roku jsme popularizovali své členy, jejich odbornost a obecně kvalitní zabezpečení. Využívali jsme časopisy, webové stránky, oslovování investorů i přímé jednání s orgány státní správy a samosprávy. Akcentovali jsme členské firmy s ověřenou právní a odbornou způsobilostí, které mají „Osvědčení o kvalitě firmy“ a jsou zařazeny na seznam, který je publikován a uveřejněn mimo jiné na našich web stránkách.

Obdobně jsme zdůrazňovali správnou volba techniky. Popularizovali jsme dokument „Stanovení úrovně zabezpečení objektů a provozoven proti vloupání podle evropských technických norem“. Dokument, který zpracovala naše Asociace s Ministerstvem vnitra ČR a který vydala Česká agentura pro standardizaci, přehledně uvádí doporučené úrovně zabezpečení pro různé objekty: od bytu, domu až po např. advokátní kanceláře. Poskytuje přehled o mechanickém zabezpečení, po­plachových zabezpečovacích a tísňových systémech, kamerách a jejich kom­binaci vhodnou pro ochranu majetku a osob. I tento materiál je publikován na našem webu a je i zajímavým marketingovým nástrojem pro dodavatele zabezpečovacích systémů.

Nepodařilo se nám dokončit plánované návštěvy členů AGA, jejichž cílem bylo zjistit, co od svého členství očekávají a jaké mají potřeby. Ale také, abychom je podrobně informovali o iniciativách asociace a o výhodách, které členství přináší. Epidemiologická situace si vyžádala dokončit tuto akci pomocí elektronické komunikace. Touto formou jsme provedli i průzkum ve věci ekonomického dopadu pandemie na podnikatelskou činnost členských firem. Neuskutečnil se plánovaný kulatý stůl s tématem „Výběrová řízení ne pouze na základě ceny, ale i kvality, zkušenosti z praxe“, ani připravované neformální setkání členů „Na pivě“.

Odložen byl i volební Sněm Hospodářské komory ČR. V červencovém termínu však proběhl a na něm jsme obhájili svoje zastoupení v Představenstvu. Také následné jednání vedení Hospodářské komory ČR potvrdilo našeho zástupce jako gestora za obor bezpečnostních služeb a předsedu Bezpečnostní sekce HK ČR. Jsme nadále autorizovaným živnostenským společenstvem Hospodářské komory ČR za obor technických bezpečnostních služeb. Využíváme to především k aktivitám při tvorbě legislativy oboru i podnikání obecně.

Pro odbornou činnost má AGA jmenovány za každou oblast své odborné garanty, kteří byli v roce 2020 doplněni o Lukáše Chalupu z firmy VDT Technology, a.s. pro novou odbornou činnost Přenos dat a o Ing. Tomáše Krejčího, z firmy ELZY, spol. s r.o.   pro odbornou činnost Poplachové, zabezpečovací a tísňové systémy.

V roce 2020 se AGA stala zakládajícím členem Národní platformy pro chytrou odolnost měst a obcí. Platforma sdružuje odborné a profesní organizace, instituce, asociace a sdružení, které se při své činnosti zabývají problematikou chytré městské a územní odolnosti, přírodních aktiv a souvisejících infrastruktur v širokém slova smyslu. Jejím účelem je zvyšování městské i územní odolnosti v České republice s pomocí nových i vznikajících technologií.

Prezidium zahájilo jednání s Úřadem pro ochranu osobních údajů ve věci zpracování kodexu GDPR na kamerové systémy. Zatím to je v etapě vysvětlování přístupu k tomuto materiálu. Tématem zasedání prezidia i jednání s HK ČR a s MPO ČR byla problematika ČSN EN 16763 Služby pro požárně bezpečnostní zařízení a zabezpečovací systém – požadavek na registraci.

Významným krokem pro zlepšení spolupráce v celém oboru bezpečnostních služeb je nově uzavřená dohoda o spolupráci a kolektivním členství mezi AGA a Českým klubem bezpečnostních služeb, který je autorizován v Hospodářské komoře ČR za obor. „Ostraha majetku a osob“. K uzavření této dohody nás vedla snaha o prohloubení dobrých vztahů, zvýšení spolupráce a výměny názorů, společné působení na odbornost oboru soukromých bezpečnostních služeb a v neposlední řadě na koordinaci postupů při jednání se státní správou.

V loňském roce zdárně pokračovala činnost našeho Centra technické normalizace. Zpracovali, a předali jsme na ČAS (ÚNMZ) a NBÚ celkem 8 technických norem našeho oboru. A obdobná by měla být činnost i v tomto roce.

Svou činnost zahájila pracovní skupina pro revizi vnitřních předpisů naší Asociace. Cílem je připravit pro naší letošní Valnou hromadu návrh změn ve Stanovách, jednacích řádech, etickém kodexu atd., které by odrážely současný vývoj i legislativní stav.

Navzdory nouzovému stavu, s nímž se všichni potýkáme, se realizace našeho vzdělávacího projektu, o kterém jsme Vás již informovali, nezastavila. Dodavatel vzdělávání PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o. velmi pružně zareagoval na výjimku Ministerstva práce a sociálních věcí a začal školit i online – tedy elektronicky. Díky tomu se mohou zájemci účastnit školení z pohodlí a bezpečí svých kanceláří nebo domovů. Také se změnily požadavky na to, co je nejpřínosnější školit a co nikoho z nás v loňském roce při přípravě výběrového řízení ani nenapadlo. Nabídka kurzů je doplněna o zajímavá aktuální témata. Určitá část kapacity našeho projektu je ještě pro členy volná.

Pro potřeby oboru technických bezpečnostních služeb v ČR i našich členů se snažíme využívat našeho členství v prestižní evropské organizace EURALARM, která sdružuje evropské výrobce a instalační firmy požárních a zabezpečovacích systémů. Asociace Gremium Alarm je v Euralarmu již 18 let zastoupena v sekci Security. Od roku 2018 je Ing. Milan Ceeh, viceprezident AGA na pozici Vice Chairman této sekce. Od posledního květnového týdne loňského roku je činnost rozšířena o sekci Services, která bude například pracovat na tvorbě evropských standardů pro poskytování služeb v oblasti bezpečnosti. Reprezentantem za naší asociaci je Ing. Jiří Jirkovský, MBA, viceprezident AGA. Aktivní účast Asociace Grémium Alarm v organizaci Euralarm umožňuje přímo se podílet na tvorbě prostředí a podmínek v tomto dynamicky se měnícím oboru. Sdílení informací a komunikace s našimi členy, profesními organizacemi i odbornou sférou představuje vysokou hodnotu členství v asociaci.

I v komplikovaném roce 2020 pokračovala dlouholetá příprava Zákona o soukromé bezpečnostní činnosti. Na jeho přípravě se od samého začátku podíleli i podnikatelé z oboru bezpečnostních služeb, a to především prostřednictvím živnostenských společenstev a Hospodářské komory ČR. Cílem našeho působení bylo, aby zákon nebyl jen administrativně represivním nástrojem státu, ale aby řešil i současné problémy podnikání v tomto oboru. Je to: obecně zlepšit pověst a vztah k veřejnosti a odstranit současný stav obcházení koncesovaných živností jinými živnostenskými oprávněními – tzv. šedou zónu. Oddělit profesionální a eticky „naladěné“ firmy, od těch druhých.  A to se v posledním návrhu, alespoň zčásti, podařilo. Bezpečnostní sekce, jako poradní orgán vedení HK ČR, proto doporučila souhlasit s dalším legislativním procesem s tím, že v Poslanecké sněmovně a v jeho výborech se přijme pozměňovací návrh, zpracovaný z posledních připomínek a předložený Ministerstvem vnitra ČR. Na přelomu roku je návrh před prvním čtením v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Jménem Asociace Grémium Alarm děkuji členům za jejich přízeň, odbornou práci a za aktivní členství. Partnerům vně AGA, za spolupráci a společnou činnost ve prospěch oboru soukromých bezpečnostních služeb.

Do roku 2021 přeji všem hodně zdraví a osobních i pracovních úspěchů.

Ing. Václav Nepraš, 
prezident Asociace Grémium Alarm,
člen Představenstva HK ČR,
předseda Bezpečnostní sekce HKČR