img

Problematika registrace Služeb pro požárněbezpečnostní zařízení a zabezpečovací systémy ve vazbě na volný pohyb služeb na vnitřním trhu

  1. Dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu, číslo 2006/123/ES (2006/123/EC) transponované do právního řádu ČR zákonem č. 222/2009 ze dne 17. června 2009 měla ČR povinnost zřídit JKM  a zajistit prostřednictvím JKM pro fyzické i právnické osoby z členského státu EU, nabízející nebo poskytující službu, plnění veškerých postupů a formalit potřebných pro přístup k jejich činnostem poskytování služeb, zejména veškerá prohlášení, ohlášení nebo žádosti nezbytné pro povolení od příslušných orgánů, včetně žádostí o zapsání do registru, rejstříku nebo databáze, nebo pro registraci u profesního subjektu nebo sdružení. Jednotná kontaktní místa (JKM) byla zřízená při vybraných živnostenských úřadech dle vyhlášky č 248/2009 Sb. ze dne 29. července 2009 k zákonu č. 222/2009 Sb.
  2. V ČR není naplňována technická norma ČSN EN 16 763: Služby pro požárněbezpečnostní zařízení a zabezpečovací systémy, která je v platnosti již několik let (vychází ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES a našeho zákona č. 222/2009 Sb.). Norma v odstavci 3.2 stanovuje, že poskytovatel služby musí mít registraci podle příslušných národních požadavků a stanovuje minimální požadavky na poskytovatele uvedených služeb a na odbornou způsobilost, znalosti a dovednosti v tomto oboru. Tento obor je u nás zastřešen především koncesí Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob. Některé podnikatelské subjekty tyto požadavky splňují, ale není na celorepublikové úrovni stanoven způsob a systém jejich ověření, certifikace a stanovené registrace. Také není splnění požadavků na služby v tomto citlivém oboru v ČR praktikováno a ani investory požadováno. V řadě evropských zemí je tato norma naplňována a odbornou způsobilost prověřuje a certifikát vydává profesní sdružení příslušného oboru. V těchto zemích je samozřejmě i vyžadováno a neexistence tohoto certifikátu handicapuje naše firmy při zájmu o zakázky zde.

Z odborných kruhů a podnikatelských subjektů se proto stále více objevují otázky ke způsobu naplňování normy ČSN 16 763 a na formu registrace požadované dvěma výše uvedenými předpisy.

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium alarm nabízí MPO ČR, kterému tato problematika náleží, systémové řešení registrace podle obou výše uvedených dokumentů.  Asociace Grémium Alarm je pro obor technických bezpečnostních služeb autorizovaným živnostenským společenstvem HK ČR. Mimo řadu odborných, vzdělávacích a normotvorných činností má zaveden i systém vydávání certifikátu Osvědčení o kvalitě. Tento dobrovolný certifikát vydává AGA podnikatelským subjektům, které prokazatelně splní stanovené ukazatele kvality a odbornosti. Řada těchto požadavků je totožná a další jsou velmi blízké k požadavkům uvedeným ve zmíněné ČSN 16 763.

                                                                                                                                                       prosinec 2020

Ing. Václav Nepraš,
prezident Asociace Grémium Alarm,
člen představenstva HK ČR,
předseda Bezpečnostní sekce HK ČR