img

Začátek nového roku je vždy příležitostí k ohlédnutí se za minulým a vytýčit to, co chceme udělat, kam se chceme posunout.

V dubnu 2019 se sešel nejvyšší orgán naší asociace – valná hromada. Ta schválila zprávy o činnosti, o hospodaření, zprávu kontrolní komise, přijala plán činnosti a rozpočet na příští období. V neposlední řadě zvolila nové prezidium a kontrolní komisi. Z diskuze vyplynulo i zaměření práce v nejbližším období.

Stále se opakují oprávněné připomínky členů na přetrvávající stav trhu zabezpečovací techniky, kdy nevítězí kvalitní technika a služby, ale převážně jen podbízivá cena, často jediné kriterium pro výběr dodavatele. Jsou to i nedokonalá, účelová a špatně vedená výběrová řízení, zejména u státních zakázek. Proto AGA v průběhu celého roku popularizovala své členy, jejich odbornost a obecně kvalitní zabezpečení. Využívali jsme časopisy, konference, veletrhy, webové stránky, oslovování investorů i přímé jednání s orgány státní správy a samosprávy. Akcentovali jsme členské firmy s ověřenou právní a odbornou způsobilostí, které mají „Osvědčení o kvalitě firmy“ a jsou zařazeny na seznam, který je publikován a uveřejněn mimo jiné na www.gremiumalarm.cz. Ověřování kvality firmy provádí AGA v souladu se schválenou metodikou Hospodářské komory ČR.

Zdůrazňujeme, že pro kvalitu zabezpečení je velmi důležitá správná volba techniky. Nabídka na trhu je velká a pro laika nepřehledná. Asociace Grémium Alarm iniciovala a ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR aktualizovala dokument „Stanovení úrovně zabezpečení objektů a provozoven proti vloupání podle evropských technických norem“. Dokument, který vydala Česká agentura pro standardizaci, přehledně uvádí doporučené úrovně zabezpečení pro různé objekty: od bytu, domu až po např. advokátní kanceláře. Poskytuje přehled o mechanickém zabezpečení, po­plachových zabezpečovacích a tísňových systémech, kamerách a jejich kom­binaci vhodnou pro ochranu majetku a osob. Společná pravidla pro aplika­ci mechanických zábran a poplachových systémů umožňují optimalizovat zabezpečení majetku pro konkrétní rizika. K nahlédnutí na www.gremiumalarm.cz nebo www.mvcr.cz. Tento materiál je pomůckou pro investory, ale i zajímavým marketingovým nástrojem pro dodavatele zabezpečovacích systémů.

Pokračovali jsme i v přípravě Metodického pokynu MMR pro zadání zakázek na dodávku bezpečnostních technologií. Spolupráce a komunikace s MMR ČR však má poněkud dlouhý krok, takže je tento materiál stále před ministerským potvrzením.

V odborné činnosti stále neumíme využít potenciálu odborníků členských firem a jejich zapojení do odborné činnosti AGA. To je jedním z úkolů roku 2020.

V loňském roce zdárně pokračovala činnost našeho Centra technické normalizace. Zpracovali, a předali jsme na ČAS (ÚNMZ) celkem 10 technických norem našeho oboru. A obdobná by měla být činnost i v tomto roce. Od roku 2019 má AGA zastoupení v nově vytvořeném Normalizačním výboru, který je stálým poradním orgánem generálního ředitele České agentury pro standardizaci.

Pro potřeby oboru technických bezpečnostních služeb v ČR i našich členů se snažíme využívat našeho členství v  prestižní evropské organizace EURALARMU, která sdružuje evropské výrobce a instalační firmy požárních a zabezpečovacích systémů. Velkou výhodou je, že náš zástupce, viceprezident AGA Milan Ceeh, byl zvolen do funkce Vice-Chairman of the Security Section. Aktuálních informace o přípravě legislativy a vývoji oboru tak získáváme doslova z první ruky. V letošním roce bychom měli vyřešit naše členství v komisích EURALARMU. K dosavadním komisím (Security, Fire, Service) před rokem vznikla nová komise Extinguishing – Hašení. To je samozřejmě i pro ČR zajímavý obor a je žádoucí, stát se členem této komise, stejně jako komise Service. Je škoda, že Cech EPS zrušil své členství v Euralarmu, kde byl členem sekce Fire. Nabízelo se ekonomicky výhodné členství ve všech čtyřech sekcích.

K propagaci Asociace Grémium Alarm, jejich členů a kvalitě zabezpečení obecně přispívá i aktivní podíl na odborných veletrzích a konferencích. Zúčastnili jsme se jako partneři dvou odborných konferencí: pátého ročníku Konference Bezpečná škola a druhého ročníku Konference Bezpečný event, které obě měly podporu resortních ministerstev. Také jsme udělili záštitu a dali svou odbornou garanci za bezpečnostní techniku, odbornému veletrhu FOR ARCH 2019, kde jsme zároveň úspěšně prezentovali členské firmy. V tomto roce se AGA již potřetí zúčastní mezinárodní výstavy INTERSEC v Dubaji. Zároveň jsme, za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu, připravili možnost prezentace členských firem na této výstavě zdarma. Výstavy měly velmi dobrý ohlas a je předpokladem, že se zúčastníme i v roce 2021. Pro podporu členských firem se připravuji další možnosti mezinárodních výstav a konferencí. V letošním roce to bude mezinárodní výstava SECON 2020, která se koná v Kintexu v Koreji, kde AGA také zajistila velmi výhodné podmínky pro odborné návštěvníky z řad členů asociace. Dále byla uzavřena smlouva o vzájemné spolupráci na veletrhu AMPÉR 2020 a samozřejmě, že probíhá příprava a jednání ke spolupráci a účasti AGA na letošním ročníku FOR ARCH 2020.

AGA využívá svého postavení autorizovaného živnostenského společenstva Hospodářské komory ČR k aktivitám při tvorbě legislativy oboru i podnikání obecně. Již několik let je v centru pozornosti návrh Zákona o soukromé bezpečnostní činnosti. Poslední verze návrhu je již několik měsíců v Legislativní radě vlády a MV ČR zpracovává jejich připomínky. V posledních dnech zasahují do návrhu i velké průmyslové a obchodní společnosti firmy, které provozují bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu. Z jejich původního požadavku na úplné vyjmutí ze zákona, se ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Hospodářskou komorou ČR našla varianta, která by přesněji vymezila bezpečnostní činnost pro vlastní potřebu a omezila rozsah požadavků na navrhovanou registraci těchto společností. AGA se bude podílet i v letošním roce na legislativním procesu tohoto zákona a dále na navazující vyhlášce o technických bezpečnostních službách.

Ne zcela se podařilo vyřešit komunikaci s našimi členy, a potvrdila to i diskuze na valné hromadě. Proto členové prezidia od podzimu 2019 postupně navštěvují členské firmy, aby zjistili, co od svého členství v AGA očekávají, jaké mají potřeby. Ale také, aby je podrobně informovali o iniciativách asociace a o výhodách, které členství přináší – viz jejich přehled v tomto čísle časopisu.

V letošním roce budeme reagovat i na zájem o spolupráci mezi členy a uspořádáme kulaté diskusní stoly pro členskou základnu.

Pro působení jak na odbornou, tak i laickou veřejnost, je důležitá pozice naší asociace v rámci oboru i podnikání obecně. I v loňském roce byla AGA respektovaným partnerem ostatních živnostenských společenstev, profesních sdružení i Hospodářské komory ČR. Vyplývá to nejen z délky a stability našeho působení, ale i z velikosti členské základny a rozsahu činností, které pro členy i celý obor děláme. AGA má zastoupení v Představenstvu HK ČR a ve stálé pracovní skupině HK ČR a MV ČR. Jsme v čele Bezpečnostní sekce HK ČR a Sektorové rady v rámci Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací. Máme zastoupení v Poradním sboru MV ČR pro prevenci kriminality. Jsou to orgány, kde můžeme a musíme i v roce 2020 prosazovat naše profesní zájmy směrem k státní správě, samosprávě, partnerům i veřejnosti.

Jménem Asociace Grémium Alarm děkuji členům za jejich přízeň, odbornou práci a za aktivní členství. Partnerům vně AGA, za spolupráci a společnou činnost ve prospěch oboru soukromých bezpečnostních služeb.

Do roku 2020 přeji všem hodně zdraví a osobních i pracovních úspěchů.

Ing. Václav Nepraš
prezident