img

V naší republice není doposud naplňována technická norma ČSN EN 16 763 Služby pro požárněbezpečnostní zařízení a zabezpečovací systémy, která je v platnosti již několik let (vychází ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES a našeho zákona č. 222/2009 Sb.).  Norma v odstavci 3.2 stanovuje, že poskytovatel služby musí mít registraci podle příslušných národních požadavků a stanovuje minimální požadavky na poskytovatele uvedených služeb a na odbornou způsobilost, znalosti a dovednosti v tomto oboru. Tento obor je u nás zastřešen především koncesí Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob. Některé podnikatelské subjekty tyto požadavky splňují, ale není na celorepublikové úrovni stanoven způsob a systém jejich ověření, certifikace a stanovené registrace. Také není splnění požadavků na služby v tomto citlivém oboru v ČR praktikováno a ani investory požadováno. V řadě evropských zemí je tato norma naplňována a odbornou způsobilost prověřuje a certifikát vydává profesní sdružení příslušného oboru. V těchto zemích je samozřejmě i vyžadován a neexistence tohoto certifikátu handicapuje naše firmy při zájmu o zdejší zakázky.

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm (AGA), která je pro obor technických bezpečnostních služeb autorizovaným živnostenským společenstvem Hospodářské komory ČR, má zaveden systém vydávání certifikátu Osvědčení o kvalitě firmy. Tento dobrovolný certifikát vydává AGA podnikatelským subjektům, které prokazatelně splní stanovené ukazatele kvality a odbornosti. Řada těchto požadavků je totožná a další jsou velmi blízké k požadavkům uvedeným ve zmíněné ČSN 16 763, a proto bylo nutné dosavadní pravidla upravit a zavést osvědčení, které této normě odpovídá, včetně příslušné registrace.

Fyzická, nebo právnická osoba, která má o toto Osvědčení a registraci zájem, podá přihlášku na Asociaci Grémium Alarm a odborná komise ověří, podle kritérií uvedených v Pravidlech, požadovanou právní a především odbornou způsobilost. Po úspěšném posouzení obdrží firma certifikát a je zaregistrována podle ČSN EN 16 763. Zároveň je zařazena na seznam firem s prokazatelně kvalitní profesionální dodávkou požárněbezpečnostního zařízení, nebo bezpečnostních technologií, který je uveřejněn mimo jiné na www.gremiumalarm.cz.

Jednotná kontaktní místa, která byla zřízená při vybraných živnostenských úřadech dle vyhlášky č. 248/2009 Sb., ze dne 29.7.2009 k zákonu č. 222/2009 Sb., a která zajišťují pro fyzické i právnické osoby informace o požadavcích na poskytování služeb v jednotlivých státech EU, byla metodickým pokynem Odboru evropských záležitostí MPO ČR informována o tomto způsobu registrace. První zájemci se již ozvali a osvědčení probíhá.

Bližší informace podá Sekretariát AGA.

Pravidla pro osvědčování kvality a registraci firem 

Přihláška